Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

fiurka
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viapressanybeton pressanybeton

July 22 2019

fiurka
5694 8d14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialte lte
fiurka
4724 84c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahagis hagis

July 21 2019

4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viarabarbarowy rabarbarowy
fiurka
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin

July 20 2019

fiurka
4286 3513 500
fiurka
4279 0b64 500
NYC
fiurka
4278 68b0
fiurka
5162 c24f 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin

July 18 2019

fiurka
2382 a7d6 500
fiurka
Reposted fromFlau Flau viapressanybeton pressanybeton

July 17 2019

fiurka
2099 4fec
rewolucjoniści 2019
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
fiurka
2194 ee28
I bisy.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
fiurka
7628 c952
fiurka
1373 2ec9 500
Reposted fromkogs kogs viapressanybeton pressanybeton
fiurka

July 16 2019

fiurka
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
fiurka
Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu.
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
fiurka
fiurka
0974 6d26
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl