Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

fiurka
1828 b68d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

May 16 2019

fiurka
5743 988a 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fiurka
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi
fiurka
5963 3097 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 15 2019

fiurka
2395 a957 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapressanybeton pressanybeton
fiurka
8399 a8bc 500
Reposted fromscorpix scorpix vialte lte
fiurka
Reposted frombluuu bluuu vialte lte
fiurka
9854 5a04 500
Reposted fromsoftboi softboi
fiurka
9858 42dc 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 14 2019

fiurka
6637 0229 500
Reposted fromsoftboi softboi
fiurka
0537 2b4e
Reposted fromUncommonSense UncommonSense vianutt nutt
fiurka
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa vianutt nutt
fiurka
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianutt nutt
fiurka
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka vianutt nutt
fiurka
1273 a0ad 500
Reposted fromniente niente vianutt nutt
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianutt nutt
fiurka
There are as many kinds of love, as there are hearts.
— Leo Tolstoy
Reposted fromjustonebullet justonebullet vianutt nutt
fiurka
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
fiurka
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 13 2019

fiurka
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl